BİLDİRİLER   

Cumhuriyet tarihimizde, Musiki Muallim Mektebiyle başlayan ve günümüzde Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik

MEABD ÖĞRETİM ELEMANLARININ “MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMİNE” İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 

Dr. Fatih YAYLA

Gazi Ünv. Eğt.Fak.

GSEB-MEABD-Ankara

 

* Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik

Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003,

İnönü Üniversitesi, Malatya

Bildiriler,s.82-92.

 

Cumhuriyet tarihimizde, Musiki Muallim Mektebiyle başlayan ve günümüzde Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adıyla müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar, bu güne kadar olan süreçte ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme çalışmaları sürdürmüş, Milli Eğitimimize  büyük katkıda bulunmuştur. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler ışığında gerçekleştirdiği müzik öğretmen yetiştirme yaklaşımları, gelişen çağdaş eğitim politikaları ve müzik eğitimi  yaklaşımları ile dünyadaki gelişmeleri ne derece izlediği  ve ülke ihtiyacına ne kadar cevap verdiği tartışılan bir konu olmuştur. Yetiştirilen öğretmen kalitesinin yanında yeterli sayıda öğretmeni de yetiştirememesi bu tartışmaların öğretmen yetiştirmenin nitelik veya nicelik boyutunda odaklanmasına neden olduğu söylenebilir. Müzik öğretmeni yetiştiren bu kurumların kuruluş amaçları, kurulan eğitim kurumunun yapısı, öngörülen eğitim programları, üniversite bünyesinde yer alanların lisansüstü programları, görev alan öğretim elemanları, öğrenci kaynağı ve seçimi ve mali yapı ve fizik ortamının günümüzdeki sisteme  nasıl bir süreçten geldiği ve bu süreç içindeki uygulamaların detaylı bir incelemesi, müzik öğretmeni yetiştiren kurumların günümüzdeki durumunun daha iyi analiz edilmesine ve saptanmasına katkı sağlayacaktır. Dört ayrı kurum ve sistemin müzik öğretmenliğine getirdiği oluşum ve uygulamaların, günümüzde müzik öğretmeni yetiştiren programların sorunların giderilmesi ve geliştirilmesine yönelik çağdaş öğretmenlik  yaklaşımlarıyla yeniden şekillenmesinde olumlu katkı sağlaması beklenebilir. Ayrıca mevcut müzik öğretmeni yetiştiren kurumların tarihi süreci içinde tespit edilen ve öğretmen yetiştiren kurumlarımızın  temel özelliklerini oluşturan   amaç, yapı, lisans programları, lisansüstü programları, eğitim öğretim kadrosu, öğrenci kaynağı ve seçimi, fiziki ortam ve mali yapı açılarında ele alınarak incelenmesini de mümkün kılmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların müzik öğretmenini yetiştirmede izlediği yaklaşım ve uyguladığı programlar, örgün eğitim kurumları ve eğitim kademelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve sayıda müzik öğretmeni yetiştirilmesi ve eğitim sisteminin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren ana kurumlar olarak müzik eğitimi anabilim dallarının öğretmen yetiştirme sistemi içindeki rolünü ve işlevlerinin ne derece yerine getirdiği ve izlediği öğretmen yetiştirme yaklaşımının müzik alanı ve eğitimi ile olan ilişkisinin saptanması, müzik öğretmeni yetiştiren kurumların geleceği açısından önemlidir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların öğretim elemanlarının kendi kurumlarının sistemine ait görüş fikir ve yaklaşımlarının saptanması müzik öğretmeni yetiştiren kurumların geleceğe dönük plan ve programlarının hazırlanması ve yapılanması açılarından son derece önem taşımaktadır.Yukarıda açıklanan gerekçelerle  araştırmanın genel amacı;Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan öğretim elemanlarının, müzik öğretmeni yetiştirme sistemine ilişkin görüşlerini, bu görüş ve eğilimlerinin, öğretim elemanlarının bulundukları görevlere göre farklılık taşıyıp taşımadığını saptamak olarak belirlenmiştir.Bu amaçları gerçekleştirmek için araştırmada şu soruya yanıt aranmıştır:Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları, müzik öğretmeni yetiştirme sistemini, Amaç, Yapı, Eğitim Programı, Lisansüstü Programlar, Akademik Personel, Öğrenci Seçimi ve Kaynağı ve Mali Yapı faktörleri açılarından bakıldığında ne derece benimsemektedirler?Araştırmada, araştırmanın kapsadığı Müzik Eğitimi Anabilim Dalları arasında, yasal çerçeve ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulama  farklılıklarının olmadığı, müzik öğretmeni yetiştirme sistemine ilişkin eğilim ve önerilerin saptanması sistemin detaylı bir değerlendirilmesi, program geliştirme sürecinin bir aşaması olduğu, araştırma kapsamında görüşlerine baş vurulan öğretim elemanlarının belirttikleri görüşler, müzik öğretmeni yetiştiren kurumların sistemine ilişkin gerçek durumu yansıttığı, ve araştırmada elde edilen veriler, verilerin işlenmesi ve yorumlanması ile başvurulan kaynaklar gerçek durumu yansıttığı temel varsayımlardan hareket edilmiştir.Bu Araştırma, Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar olan Müzik Eğitimi Anabilim dalları ararsında bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ile sınırlıdır. Araştırmada Müzik Öğretmeni yetiştiren kurumların işleyişi ve 2547 sayılı YÖK yasası ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak ele alınmış olup, uygulamada ortaya çıkan farklılıklar araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’deki MEABD 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı öğretim elemanları oluşturmaktadır. Türkiye’de 20 ayrı üniversite bünyesinde bulunan MEAB Dallarında toplam 208 öğretim elemanı, bulunmaktadır. Evren içinde yer alan MEABD içinden Lisansüstü program açabilecek yeterlilikte olan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Anabilim dalı öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamında Gazi Üniversitesi’nden 32, Marmara Üniversitesi’nden 16, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 10, Uludağ Üniversitesi’nden 6, Selçuk Üniversitesi’nden 5 ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 11 öğretim elemanı bulunmaktadır.1 kişi çalıştığı kurumu belirtmemiştir. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD öğretim üyelerinden 81’i öğretim üyesi görüşme anketine katılarak örneklem gurubunu oluşturduğu görülmektedir. 31 Kadın ve 50 Erkek öğretim üyesinden oluşan gurupta %21 oranla 17 Profesör, %16 oranla 13 Doçent, %34,6 oranla 28 Yrd. Doçent,  %23,5 oranla 19 Dr. Öğretim Görevlisi ve  %4,9 oranla 4 Dr. Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bu öğretim üyelerinin %48,1’i çalıştıkları kurumlarda idarecilik görevi yaptığını, %49,4’ü idarecilik görevi yapmadığını belirtirken, öğretim üyelerinin %2,5’i de bu konuda bir görüş belirtmemişlerdir. Ankete katılan öğretim üyelerinin %1,2’i 0-5 yıl, %14,8’i 6-10  yıl, %22,2’si 11-15 yıl, %22,2’si 16-25 yıl, %38,4’ü 26 yıldan daha fazla olarak kıdemlerini belirmiş, %1,2’si de herhangi bir görüş belirmemişlerdir. 

Öğretim Elemanları Görüşme Anketi: Bu anket öğretim elemanlarının müzik öğretmeni yetiştirme sistemine yönelik görüşlerini belirleyebilmek için hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümü genel bilgilere ilişkin soruları, ikinci bölüm ise müzik öğretmeni yetiştirme sistemine ilişkin soruları içermektedir. İkinci bölüm kendi içerisinde; Amaç, Yapı, Eğitim Programı, Lisansüstü Programlar, Personel, Öğrenci Seçimi-Kaynağı ve Mali Yapı olmak üzere 7 alt öğeden ve 30 sorudan oluşan Likert türü bir ölçektir. Öğretim elemanları her bir soruya  ilişkin görüşlerini 5’li  bir derecelendirme ile  belirtmişlerdir. Anketin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. Yapı geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek için ise 35 öğretim elemanına uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Ön deneme  sonuçlarından elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapı geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi Tekniği kullanılarak, ölçeğin bir ya da daha fazla faktör içerip içermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin  müzik öğretmeni yetiştirme sistemine ilişkin görüşleri ölçmeyi amaçlayan 7 faktörden oluştuğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, başlangıçta 32 madde olarak hazırlanan ölçek, ilk analiz sonucu faktör yükü düşük olan 2 madde çıkartılarak yeniden düzenlenmiştir. Amaç, yapı, lisans programları, lisansüstü programlar, akademik personel, öğrenci seçimi ve kaynağı ve mali yapı fiziki ortam başlıkları altında ele alınan 7 alt ögeye yönelik  30 maddeden oluşan ölçeğin her soruya ilişkin faktör yük değerleri verilmiştir. 7 Öğeyi ölçmeye yönelik faktör  yük değerleri maddeler arasında  .35 ile .81 arasında değişmektedir. Ölçeğin 7 faktöre ilişkin toplam variyansı açıklama oranları ise, Birinci faktöre ait %19,86 orana, ikinci faktöre ait %10 aranla, üçüncü faktöre ait %7,47 oranla, dördüncü faktöre ait %6,45 oranla, beşinci faktöre ait %5,93 oranla, altıncı faktöre ait %5,44 oranla, yedinci faktöre ait %4,98 oranla katı sağlanmış ve toplam variyansı açıklama oranı %60,12 olarak gerçekleşmiştir. 7 faktörlü olarak saptanan ölçeğin güvenirliğinin göstergesi olarak alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin hesaplanan Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .77'dir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan alt amaçlara yönelik olarak toplanan veriler, önce veri  kodlama formlarına işlenmiştir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler üzerinde gerekli istatistiksel çözümlemeler için  SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) programından yararlanılmıştır. Hazırlanan görüş anketleri 2001-2002 öğretim yılında Gazi, Marmara, Dokuz Eylül, Uludağ, Selçuk, Bolu A.İ. Baysal üniversitelerinin MEABD 81 öğretim elemanına araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulama sırasında araştırmaya katılmaya istekli olan ve okullarda görev yapan öğretim elemanları tercih edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından Gazi, Marmara, Dokuz Eylül, Uludağ, Selçuk, Bolu A.İ. Baysal üniversitelere gidilerek elden toplanmıştır ve Geri dönüşüm oranları itibariyle, öğretim elemanlarının    % 95’i geri dönmüştür.Araştırmada elde edilen bulgularve yorumları,araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir.Araştırmanın amacında müzik eğitimi anabilim dalı öğretim elemanlarının, "Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sistemine" ilişkin görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aranırken, öğretim elemanlarının görüşleri; kurumun amacı, kurumun yapısı, eğitim programları, lisansüstü eğitim, personel, öğrenci kaynağı-seçimi ve mali yapı açısından gruplandırılarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın amacı içerisinde ilk olarak, öğretim elemanlarının, müzik öğretmeni yetiştirme sisteminin amaçlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına kurumun amacıyla ilgili 3 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık % 69’u, müzik eğitimi anabilim dalının temel amacının, “müzik öğretmeni yetiştirmek” olması gerektiği görüşüne “Tamamen Katılmakta”dırlar. Görüşe “Katıldığını” ifade edenlerle birlikte değerlendirildiğinde,  bu görüşe katılanların oranı yaklaşık % 91’i bulmaktadır. Diğer taraftan, kurumun temel amacının “müzik öğretmeni yetiştirmekle birlikte diğer özel alanlara da eleman yetiştirmelidir” görüşüne “Katılan” ve “Tamamen Katılan” öğretim elemanlarının oranı ise yaklaşık % 59’dur. Bununla birlikte öğretim elemanlarının yaklaşık % 56’sı ise mevcut sistemde “müzik öğretmeni yetiştirme amacının ön planda” olduğu görüşüne ya “Katılmakta” ya da “Tamamen Katılmakta’dır. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının temel amacına ilişkin üç madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=3.88) ile “Katıldığı” görülmektedir.Öğretim elemanları kurumun amaçları içinde müzik öğretmeni yetiştirme amacının temel amaç olması yönünde görüş birliğinde olmaları  kurumun başarısı açısından olumlu bir etken olduğu şeklinde yorumlanabilir.  Ancak müzik öğretmeni yetiştirme amacının yanında diğer mesleksel alanlara eleman yetiştirme amacının da büyük oranda desteklenmesi ve mevcut uygulamadaki müzik öğretmenliği yetiştirme amacının kurumun amaçları arasında ön planda gerçekleştiği görüşüne de daha az da olsa destek gördüğü görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu görüşleri tek bir program açısından değerlendirildiğinde kurumun mevcut amaçları  açısından bazı eksiklikler de gördükleri şeklinde de yorumlanabilir. Bu durumda müzik öğretmeni yetiştiren ve diğer mesleksel alanlara da elaman yetiştiren bir sistemin öğretim elemanları tarafından benimsendiği ve öğretim elemanlarının mevcut müzik öğretmeni yetiştirme sisteminin amaçlarından memnun oldukları ve uygulamadaki görünen amaçları uygun buldukları söylenebilir.Araştırmanın amacı içerisinde ikinci olarak, öğretim elemanlarının, müzik öğretmeni yetiştirme sisteminin yapısına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına kurumun yapısıyla ilgili 6 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık  % 49’u, üniversite, fakülte bölüm ve anabilim dalı arasındaki idari sorunların kolayca çözüldüğüne  ve yaklaşık % 34’ü bu yeni yapılanmanın ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmedeki uygunluğuna “Kısmen Katılmaktadır”. Diğer taraftan, yaklaşık % 46’sı mevcut idari ve akademik yapılanma, eğitim öğretim faaliyetlerini planlama, karar verme ve sorunların çözümünde kendi katılımlarını sağladığına ve % 42’si de mevcut yeni  idari ve akademik yapının, ders ve idarecilik yükünü azalttığına “Katılmamakta”dır. Öğretim elemanlarının yaklaşık % 36’sı  üniversite, fakülte bölüm ve anabilim dalı arasındaki idari sorunlar fakültede kolayca çözümlense bile üniversite içinde çözümün geciktiği ve % 54’ü de mevcut yapılanmadan önce var olan ve yeni idari ve akademik yapılanmadan sonra da çözülemeyen sorunların varlığına “Katılmakta”dır. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının yapısına ilişkin altı madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=2.87) ile “Kısmen Katıldığı” görülmektedir. Öğretim elemanları, Üniversite, fakülte ve anabilim dalı arasında anabilim dalı ile ilgili sorunların çözümünde güçlükler olduğu ve fakülte ile üniversite arasında  çözümün geciktiği görüşünü ortaya koymaları üniversite, fakülte ve MEABD arasındaki idari ve akademik organların MEABD açısından iyi çalışmadığı şeklinde yorumlanabilir. Yeni akademik ve idari yapılanmanın orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmeye tamamen uygun olmadığı ve bu yapılanma ile anabilim dalında görevli öğretim üyelerinin eğitim öğretim faaliyetleri içindeki rolünü güçlendirmediği, kurumun ders ve idarecilik yükünü azaltmada tam başarı sağlayamadığı ve mevcut yapılanma ile var olan sorunların çözülemediği görüşlerini belirtmeleri öğretim elemanlarının yeni yapılanmadan memnun olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Buna göre öğretim elemanlarının müzik öğretmeni yetiştirmeye yönelik olarak MEABD’nın yapısının müzik öğretmeni yetiştirme açısından tamamen uygun olmadığı şeklinde yorumlanabilir.Araştırmanın amacı içerisinde üçüncü olarak, öğretim elemanlarının, müzik öğretmenliğinin eğitim programlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına eğitim programlarıyla ilgili 8 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık  % 51’i, MEABD eğitim-öğretim programlarının, çağdaş program geliştirme teknikleri gözetilerek sürekli geliştirildiğine ve yaklaşık % 45’i de MEABD öğrencilerine verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeterli olduğu görüşüne “Katılmamaktadır”. Diğer görüşlere ise öğretim elemanlarının hemen hemen yarısı yalnızca “kısmen Katılmaktadır”. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının eğitim programına ilişkin sekiz madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=2.68) ile “Kısmen Katıldığı”  görülmektedir. Öğretim elemanları anabilim dalının  mevcut eğitim programını ve programlar içinde genel kültür ve öğretmenlik bilgisi derslerinin de yeterli olmadığı, eğitim-öğretim programlarının çağdaş program geliştirme teknikleri ile ele alınarak sürekli geliştirilmediği, mevcut programın içinde yer alan öğretmenlik uygulamalarının yeterli olmadığı ve bu uygulamaların kurum içinde etkili bir değerlendirmesinin  yapılmadığı, öğrencilere yeterli rehberlik ve danışmanlık hizmetin verilmediği görüşlerini yansıtmaları programın bütününe karşı olumsuz bir yaklaşım sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. Buna göre öğretim elemanlarının, MEABD eğitim programını yeterli bulmadıkları söylenebilir ve eğitim programındaki yeni yapılanmalarda aksaklıkların olduğuna, programın geliştirilmesi gerektiğine inandıkları seklinde  yorumlanabilir.Araştırmanın amacı içerisinde dördüncü olarak, öğretim elemanlarının, müzik öğretmenliğinin lisansüstü programlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına lisansüstü programlarla ilgili 4 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık   % 51’i, MEABD lisansüstü programlarında yapılan araştırmaların, müzik öğretmeni yetiştirmeyi ve ortaöğretimin müzik eğitimi programlarını desteklediğine “Kısmen Katılırken”, yaklaşık % 35’i mevcut sistemde MEABD lisansüstü programlarının temel amacının akademik personel yetiştirme, müzik öğretmeni yetiştirme ve ortaöğretim müzik eğitimi programlarını destekleme olması gerektiğine, MEABD lisansüstü programlarında yapılan araştırmaların, müzik öğretmeni yetiştirme ve ortaöğretim müzik eğitimi programlarını desteklemek olması gerektiği ve  MEABD lisansüstü programlarına ek olarak, müzik eğitimi ve öğretmenliğinin dışında müzik eğitimi ve özel mesleksel alanlarla ilgili lisansüstü programların açılması gerektiği görüşüne “Katılmakta”dırlar. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde ise, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının lisansüstü programına ilişkin dört madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=3.34) ile “Kısmen Katıldığı” görülmektedir. Öğretim elemanlarının, lisansüstü programların amacının  ve bu programlarda yapılan araştırmaların akademik personel yetiştirme, müzik öğretmeni yetiştirme ve ortaöğretim müzik eğitimi programlarını desteklemek gerektiği görüşünü benimsedikleri ancak  yeterli görmedikleri ve  mevcut programların ve bu programlardaki araştırmaların bu süreci tam anlamıyla desteklemediği görüşünü yansıtmaları, öğretim elemanlarının MEABD lisansüstü programlarından ve bu programlarda yapılan araştırmaların müzik öğretmeni yetiştirme temel amacına uygun olamadığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında mevcut lisansüstü programlarına ek olarak müzik öğretmenliğinin dışında lisansüstü programların açılmasını da benimsemeleri öğretim elemanlarının mesleki eğilimlerinin öğretmenlik dışındaki müzik ve müzik eğitimiyle ilgili alanlara da yönelmiş olduğu şeklinde yorumlanabilir Buna göre öğretim elemanlarının, mevcut müzik öğretmenliği lisansüstü programını çok yeterli bulmadıkları anlaşılmaktadır. Araştırmanın amacı içerisinde beşinci olarak, öğretim elemanlarının, müzik öğretmeni yetiştirmeyle görevli personele ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına personelle ilgili 2 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık  % 48’i, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yeterli öğretim üyesi bulunduğuna, % 61’i de araştırma görevlisi alma ve yetiştirme yönünden sorunlar bulunduğuna “Katılmakta” ya da “Tamamen Katılmakta”dır. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde ise, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının lisansüstü programına ilişkin iki madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=3.54 ile “Kısmen Katıldığı” görülmektedir.Öğretim elemanlarının yeterli öğretim üyesi bulunduğu görüşünü benimsemeleri araştırmanın  kapsamına giren müzik eğitimi anabilim dallarının ülkemizin en köklü programları ve köklü üniversiteleri bünyesinde olması nedeniyle ülke genelindeki durumu tam olarak yansıtmadığı dikkate alınarak araştırma kapsamındaki kurumların başarısı açısından olumlu bir etken olarak yorumlanabilir. Yine öğretim elemanları, kurumların araştırma görevlisi alma ve yetiştirme konusunda sorunların bulunduğu görüşünü desteklemeleri öğretim üyesi  eksikliğinin giderilmesi yönünde de sıkıntıların tam anlamıyla giderilemediği şeklinde yorumlanabilir. Buna göre öğretim elemanlarının, şu anda mevcut sisteme hizmet edecek ölçüde öğretim üyesinin bulunduğunu, ancak bazı faktörler nedeniyle sistemin öğretim üyesi kaynağını oluşturan araştırma görevlisi yetiştirmede sorunlar bulunduğunu, bu yüzden ileriki yıllarda öğretim üyesi sıkıntısı olabileceğini düşündükleri söylenebilir. Araştırmanın amacı içerisinde altıncı olarak öğretim elemanlarının, müzik öğretmenliği sisteminin öğrenci kaynağına ve seçimine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına öğrenci seçimi ve kaynağıyla ilgili 4 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık % 56’sı, MEABD öğrencilerinin programa başladıklarında müzik öğretmeni olmaya istekli olduğuna, yaklaşık % 40’ı ise müzik öğretmenliği eğitimi için hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olduğuna “Kısmen Katılmakta”dır. Öğretim elemanlarının yaklaşık % 44’ü MEABD’nın mevcut öğrenci alma  sistemine aynen devam edilmesi gerektiği görüşüne “Katılmazken”, diğer taraftan, yaklaşık % 63’ü ise yeni bir sistem geliştirilmesi gerektiği görüşüne “Katıldıklarını” ifade etmektedir. Görüşler aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde ise, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının öğrenci seçimi ve kaynağına  ilişkin dört madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=2.92) ile “Kısmen Katıldığı” görülmektedir.Öğretim elemanları, programa alınan öğrencilerin müzik öğretmeni olmaya istekleri ve programa başladıklarında hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olmadığına çok yakın bir düzeyde görüş belirtmeleri özel yetenek sınavı sonucu alınan öğrencilerin müzik öğretmenliğine ilgi duymadıkları şeklinde yorumlanabilir. Yine öğretim elemanları programa öğrenci alma sisteminin aynen devam etmesi görüşünü az bir farkla desteklemeleri ve öğrenci alma sisteminin değiştirilerek yeni bir sistem geliştirilmesini de büyük ölçüde destekleyen bir görüş belirtmeleri de öğrenci kaynağı ve öğrenci seçiminde öğretim elemanlarının memnun olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle öğretim elemanlarının MEABD’nın öğrenci seçimi ve kaynağı ile ilgili sorunların olduğunu ve sistemin yetersizliğini düşündükleri söylenebilir.Araştırmanın amacı içerisinde son olarak öğretim elemanlarının, müzik öğretmenliği sisteminin içerdiği mali yapıya ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim elemanlarına fiziki ortam ve mali yapıyla ilgili 3 soru sorulmuştur. Öğretim elemanlarının yaklaşık % 52’si, MEABD’nın müzik dershanesi, çalgı atölyesi, teknoloji laboratuvarları, çalışma odaları, konser salonu, kütüphane ve öğrenci kantini gibi fiziki mekanlara yeteri kadar sahip olduğuna, yaklaşık % 79’u MEABD’nın fakülte içinde ihtiyacı olan mali kaynaklara kolayca ve yeterli ölçüde ulaştığına ve yaklaşık % 80’i de MEABD’ya yönelik araştırma, konser ve yayın gibi çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara kolayca ve yeterli ölçüde ulaşıldığına “Katılmamakta”dır. Aritmetik ortalamalar açısından incelendiğinde ise, genel olarak müzik eğitimi anabilim dalının fiziki ortam ve mali yapısına ilişkin üç madde de verilen ifadelere öğretim elemanlarının (=2.12) ile “Katılmadığı” görülmektedir.Öğretim elemanlarının, kurumlarında gerekli olan fiziki mekanlara yeterli derecede sahip olmadıkları ve kurumun ihtiyacı olan mali kaynaklara ulaşamadığı ve araştırma yayın ve konser gibi faaliyetlerin mali desteğini sağlayamadıkları yönünde görüş belirtmeleri ülkemizin en köklü müzik öğretmenliği programlarında görev yapmaları nedeniyle önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Buna göre öğretim elemanlarının, MEABD’nın mali yapısını yetersiz buldukları ve öğretmen yetiştirmeyi olumsuz etkilediğini düşündükleri şeklinde yorumlanabilir

Araştırmada varılan genel sonuçlar şunlardır:MEABD Öğretim elemanları, MEABD Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sisteminin; amacı, yapısı, eğitim programları, lisansüstü programları, personel, öğrenci kaynağı- seçimi ve mali yapısını yeterli bulmamakta ve bu konularda sorunların olduğunu düşünmektedir ve saptanan sorunlar şunlardır.

a) Öğretim elemanları, MEABD’nın amacına ilişkin,MEABD temel amacının öğretmeni yetiştirmek olduğu görüşünü paylaştıkları anlaşılmıştır.Bunun yanında temel amacın müzik öğretmeni yetiştirmek olmakla beraber temel müzik eğitimi ve özel mesleksel alanlara da eleman yetiştirmesi gerektiği görüşünün de benimsenmesi düşündürücü olmuştur. Mevcut sistemde müzik öğretmeni yetiştirme temel amacın ön planda gerçekleştiği görüşünü daha az oranda benimsedikleri anlaşılmıştır.Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların amaçlarına ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının kurumun amacına ait görüşleri ile ilgili bir yargıya varılmasını sağlamıştır.Buna göre öğretim elemanlarının MEABD temel amacının müzik öğretmeni yetiştirmek olmasını gerektiği ve bu durumun uygulamaya yansıdığı ancak sadece müzik öğretmeni yetiştiren bir program olmaması gerektiği görüşlerini taşıdıkları izlenimini yaratmıştır.

b) Öğretim elemanları, MEABD’nın yapısına ilişkin, MEABD ile fakülte ve üniversite arasında idari sorunların kolay çözülemediği ve özellikle üniversite ile ilgili olan sorunların çözümünde sıkıntı yaşandığı görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır. MEABD yeni idari ve akademik yapılanmasının  müzik öğretmeni yetiştirmeye tamamen uygun olmadığı ve sorunların çözümünde etkili olmadığı görüşünün de öğretim elemanları tarafından benimsendiği anlaşılmıştır. Yine yeni idari ve akademik yapılanmanın MEABD ile ilgili planlama, karar verme ve sorunların çözümüne öğretim elemanlarının katılımını sağlamadığı görüşünü benimsedikleri de anlaşılmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların yapısına ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının kurumun yapısına ait görüşleri ile ilgili yargıya varılmasını sağlamıştır. Buna göre öğretim elemanları üniversite içindeki idari organların MEABD açısından verimli çalışmadığı ve yeni akademik ve idari yapılanmada da sorunların olduğunu ve müzik öğretmeni yetiştirmeye tamamen uygun olmadığı görüşlerini taşıdıkları izlenimini yaratmıştır.

c) Öğretim elemanları, MEABD’nın eğitim programlarına ilişkin, mevcut eğitim programının müzik öğretmeni yetiştirme temel amacı açısından yeterli olmadığı ve programın çağdaş program geliştirme yöntemleri kullanılarak eğitim programının sürekli geliştirmesinin yapılmadığı görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır. Öğretim elemanları eğitim Programda yer alan dersle de kullanılan sınama ve ölçme durumlarının da tam anlamıyla ölçme değerlendirme tekniklerine uygun olamadığı görüşünü benimsedikleri de anlaşılmaktadır. Öğretim elemanları belirttikleri görüşlerde eğitim programı içinde gerçekleşen öğretmenlik uygulamalarının müzik öğretmenliği açısından yeterli olmadığı ve bu uygulamaların kurum içinde etkili bir değerlendirmesinin yapılamadığı görüşünü de  benimsedikleri anlaşılmıştır. Yine öğretim elemanlarının belirttikleri görüşlerden  MEABD öğrencilere yeterli rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmediği görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır.Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların eğitim programlarına  ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının MEABD eğitim programına ait görüşleri ile ilgili yargıya varılmasını sağlamıştır. Buna göre MEABD programının müzik öğretmeni yetiştirmeye tamamen uygun olmadığı ve genel olarak öğretim elemanlarının beklentilerine cevap vermediği izlenimini yaratmıştır.

d) Öğretim elemanları, MEABD’nın lisansüstü programlarına ilişkin, MEABD lisansüstü programlarının ve programlarda yapılan araştırmaların hedefleri müzik öğretmenliği ve orta öğretim müzik eğitimi programlara yönelik gerçekleşmesi gerektiği görüşünü benimsediği ancak bu hedeflerin yeterli düzeyde gerçekleşmediği görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır. Bunu yanında öğretim elemanları  müzik öğretmenliği dışında müzik eğitimi ve mesleksel alanları hedef alan lisansüstü programların da açılması gerektiği görüşünü benimsedikleri de anlaşılmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların lisansüstü eğitim programlarına  ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının MEABD lisansüstü eğitim programına ait görüşleri ile ilgili yargıya varılmasını sağlamıştır. Buna göre Lisansüstü programlar ve bu programlarda yapılan araştırmaların müzik öğretmenliği ve orta öğretim müzik eğitimi programlarını hedef alması gerektiği ancak uygulamadaki mevcut durumun bu görüşü tamamen desteklemediği ve  öğretim elemanlarının müzik öğretmenliğinin dışında başka lisansüstü müzik programlarının açılması gerektiği görüşlerini benimsedikleri ve genel olarak lisansüstü programların ve yapılan araştırmaların öğretim elemanlarının beklentilerine cevap vermediği izlenimini yaratmıştır.

e) Öğretim elemanları, MEABD’nda görevli akademik personele ilişkin, öğretim üyesi sayısının kısmen yeterli olduğu ve araştırma görevlisi alma ve yetiştirme açısından sorunlar bulunduğu görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların Akademik Personele ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının kurumun Akademik personeline ait görüşleri ile ilgili bir yargıya varılmasını sağlamıştır. Buna göre Öğretim elemanlarının yeterli öğretim üyesi bulunduğu ancak araştırma görevlisi alma ve yetiştirme sürecinin verimli çalışmadığı görüşlerini taşıdıkları izlenimi edinilmiştir.

f) MEABD’nın öğrenci kaynağı ve seçimine ilişkin, MEABD öğrencilerinin programa başladıklarında müzik öğretmenliği eğitimine istekli olmadıkları ve hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olmadığı görüşünü benimsedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca öğretim elemanları mevcut öğrenci alma sisteminin yetersiz olduğu öğrenci alama siteminin geliştirilmesini veya değiştirilerek yeni bir sistem oluşturulması görüşlerini de benimsedikleri anlaşılmaktadır.Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların öğrenci kaynağı ve seçimine ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının kurumun öğrenci kaynağı ve seçimine ait görüşleri ile ilgili bir yargıya varılmasını sağlamıştır.Buna göre öğretim elemanlarının programa kabul edilen öğrenciler ve öğrencileri seçen sınav sistemine pek olumlu yaklaşmadıkları izlenimi edinilmiştir.

g) MEABD’nın mali yapısına ilişkinde, MEABD’nın ihtiyaç olan fiziksel mekanlara ve kaynaklara  yeteri kadar sahip olmadıkları ve ulaşamadıkları görüşünü benimsemektedirler.  Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların mali yapıya  ilişkin elde edilen bulgular, öğretim elemanlarının kurumun mali yapıya ait görüşleri ile ilgili bir yargıya varılmasını sağlamıştır. Buna göre Öğretim elemanlarının MEABD’nın ihtiyacı olan mali kaynaklara ulaşamadığı görüşünü taşıdıkları izlenimini yaratmıştır.Araştırmada varılan genel sonuçlar ışığında sunulan öneriler şunlardır:Müzik öğretmeni yetiştiren kurum olarak MEABD amaç, yapı, lisans ve lisansüstü programlar, akademik personel, Öğrenci kaynağı ve seçimi ve mali yapıları açılarından tekrar ele alınarak  kurumların köklü ve yeni bir yapılanma sürecine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için Türkiye’deki bütün müzik öğretmeni yetiştiren kurumların ortak bir çalışma yapması gereklidir. Bu çalışma YÖK Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde olarak şekillenmeli ve yeni bir çağdaş müzik öğretmeni yetiştiren kurum yapılandırılmalıdır.

a) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın öğretmen yetiştiren bir fakültenin organı olarak amaçları, tamamen müzik öğretmeni yetiştirme hedefleri doğrultusunda şekillenmelidir. Müzik öğretmeni yetiştirme temel amacının yanında yine müzik öğretmeni yetiştirme temel amacına uyumlu ve müzik öğretmenliği ve her kademedeki okul müzik eğitimi programlarına öğretmen yetiştirme amaçlanmalıdır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar sadece ilköğretimin ikinci devresi ve ortaöğretim kurumlarına yönelik değil, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve özel eğitim gerektiren her kademedeki öğrencilere yönelik amaçlarını yeniden şekillendirilmelidir. Bu yöndeki atılacak adımların eğitim fakültesi içinde okulöncesi, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretime öğretmen yetiştiren diğer anabilim dalları ile işbirliğine gitmesi ve bu programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarına müzik eğitimi verilmelidir. Bu amaçla eğitim fakültesi çatısı altında bütün bölüm ve anabilim dallarını kapsayan temel müzik eğitimi veren önlisans veya sertifika programı açılmalıdır. Temel müzik eğitimi programını başarıyla tamamlayan öğretmen adaylarına Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek öğretmen olarak görev yaptıkları kurumlarda sorumlu oldukları kademede aynı zamanda müzik öğretmeni olarak görev almaları sağlanmalıdır. Buna göre MEABD temel amacı her kademeye müzik öğretmeni yetiştirmek ve her kademedeki öğretmen adayları ve öğretmenlere müzik formasyonu vermek olmalıdır.

b) Üniversite bünyesinde eğitim fakültesinin güzel sanatlar eğitimi bölümünün anabilim dalı olarak müzik öğretmeni yetiştiren MEABD bu yapı içinde eğitim fakültesi içinde sahip olduğu imkanlarla güçlü bir konumda değildir. MEABD eğitim fakültesi içinde Öğrenci alma sistemi, ihtiyaç olan fiziki mekan ve eğitim araç gereçleri, lisans programındaki ders yükü, sınav şekilleri ve konser etkinlikleri gibi  birçok özellik ve farklılık taşıyan anabilim dalı olarak sorunlarının çözümünde özel yetkilere sahip olmalıdır. Bu amaçla MEABD ile Fakülte ve Üniversite arasında idari ve akademik organların verimli çalışması sağlanmalıdır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurum olarak MEABD’nin eğitim fakültesinden ayrı doğrudan üniversite yönetimine bağlı lisans eğitimi veren bir yüksekokul olarak yapılanma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu yapılanma ile kurum daha fazla yetki ve kendine ait bir bütçeye sahip olarak daha verimli çalışabilir. Ayrıca kurum içinde birden fazla bölüm, anabilim dalı ve sertifika programları açılarak kurumun amaçlarını daha kolay gerçekleştirmesi mümkündür. Bu farklı yapılanma her yönüyle ele alınarak araştırılmalıdır. MEABD öğrenci alma ve seçimi ile ilgili düzenli olarak kayıt tutan ve üniversite yönetimine karşı sorumluluk taşıyan bir birime ihtiyaç vardır. Her yıl yapılan sınavların sınav öncesi hazırlık, sınav ve sınav sonrası değerlendirme ile alınan öğrencilerinin başarı durumunu izleyen bu birim ihtiyacı olan mali kaynakların doğrudan sağlanabilecek ve bu kaynakları kullanabilecek bir yapı ve işleyişte oluşturulması gerekmektedir.    

c) MEABD lisans eğitim programı yeniden ele alınarak çağdaş program geliştirme tekniklerine uygun olarak yeniden ele alınmalı ve sürekli geliştirilmesinin yapılabileceği bir ortam hazırlanmalıdır. Eğitim programındaki alan dersleri ile öğretmenlik bilgisi dersleri arasında uygulamalara yönelik ilişki kurmayı amaçlayan ders, ders içi ve dışı çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim programında yer alan derslerin her döneme ait haftalık ders içerikleri ders hocası ve okul akademik organları arasında değerlendirilmeli ve bütün öğretim elemanları programda yer alan derslerin içeriği hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Bu kapsamda eğitim programında birbiriyle eşgüdüm gerektiren derslerin öğretim elemanları ortak çalışmalar yaparak derslerin birbiriyle bağlantısını ve eşgüdümünü sağlamalıdır. Performans gerektiren derslerin sınavları için özel ölçme ve değerlendirme teknikleri geliştirilmeli ve sınav kriterleri belirlenmelidir. Anabilim dalı akademik kurulu tarafından öğrencilerin genel başarılarını ölçmeye yönelik sınavlar yapılarak programın işleyişi kontrol edilmeli, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre programın aksaklıkları tespit edilerek önlem alınmalıdır. Öğretmenlik uygulamaları anabilim dalının bütün hocalarının katılımı sağlanarak öğrencilerin daha fazla öğretim elemanın kontrolünde uygulamaları sürdürmesi sağlanmalıdır.Yapılan uygulamaların sonucunda öğretim elemanları öğrencilere yönelik tespit ettikleri sonuçları anabilim dalı akademik kuruluna sunmalı ve programda ve uygulamada tespit edilen aksaklıklar giderilmelidir. Öğrencilerin mesleki kaygılarını ve kişisel sorunlarını gidermek amacıyla etkili danışmanlık hizmeti verilmeli ve öğrencilerin programla ilgili düşünceleri sık sık yoklanmalıdır. Eğitim programı içinde öğrencilerin okulöncesi, sınıf öğretmenliği, ve özel eğitim alanlarından seçmeli ders almaları sağlanmalıdır. Öğrencilere bütün eğitim kademelerine yönelik müzik öğretmenliği formasyonu kazandıracak programlar geliştirilmelidir. Eğitim fakültesi bünyesinde uygulanan sınav yönetmeliğine MEABD programının özelliklerine özel düzenlemeler getirilmeli ve MEABD’nın diğer anabilim dallarından farklı uygulamaları ve sınavları müzik eğitimine uygun bir yapıda şekillendirilmelidir. 

d) MEABD bünyesinde müzik öğretmenliği lisansüstü programlarının yeniden ele alınarak yapılan araştırmaların müzik öğretmenliği ve öğretimi ile ilgili alanlarda yoğunlaşması sağlanmalıdır. Bunun yanında Okulöncesi ve ilköğretim ve özel eğitim anabilim dalları ile birlikte müzik eğitimine yönelik lisansüstü programlar açılmalı ya da ortak araştırmalar yürütülmelidir. Müzik öğretmenlerinin hizmet içi desteklenmesi amacıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmalıdır. Bu yaklaşımla müzik öğretmenlerinin güncel birikim ve sıkıntılarının da müzik öğretmenliği programına yansıtılması hedeflenmelidir. Okul müzik eğitimde çok önemli olan okul çalgıları toplulukları yönetimi, koro müziği ve koro şefliği ile ilgili de lisansüstü programlara ihtiyaç vardır. Koro müziği ile ilgili programlar önemle ele alınarak geniş kitlelerin müzik eğitimine büyük katkı sağlaması hedeflenmelidir. Müzik öğretmeni yetiştirme de büyük tecrübesi ve yeterli sayıda öğretim üyesi bulunan üniversitelerin bünyesinde  müzik eğitimi araştırma enstitüsü kurularak ihtiyaç olan lisansüstü programlar açılması sağlanmalıdır. Bu enstitü müzik eğitimi ile ilgili bütün araştırma ve yayınları desteklemeli ve araştırma yapılması gereken konuları saptayarak ülke müzik eğitimi sistemini yönlendirmelidir.

e) Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların araştırma görevlisi alma ve yetiştirme çabaları yukarıda belirtilen müzik eğitimi araştırma enstitüsü ile sağlanmalıdır. Bu müzik eğitimi araştırma enstitüsü lisansüstü, eğitimi boyunca araştırmacıları istihdam etmelidir. Bu enstitü yeterli lisansüstü programı olmayan diğer üniversitelerdeki MEABD’nın araştırmacılarını da kabul ederek yetişmelerini sağlamalıdır. MEABD yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek öğrenci değişim ve eğitim programları ile araştırmacıların yetişmesi için yurtdışı üniversitelerle işbirliğine gitmelidir.

f) Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların öğrenci kaynağı geniş tutulmalı sadece Anadolu Güzel sanatlar Lisesi öğrencilerinin başarılı olacağı bir sınav sisteminden kaçınılmalıdır. Öğrenci seçiminde uluslar arası geçerliliği kabul edilen testler ve sınav modellerinden yararlanılmalı ve ülke çapında standart bir sınav modeli yaratılmalıdır. Bu amaçla öğrenci seçimi ile ilgili bir birim kurulmalı ve bu birim  özel yetenek sınavlarını sürekli geliştirecek çalışmalar yapmalıdır.  Bu birim kurulması muhtemel müzik eğitimi araştırma enstitüsü bünyesinde ve ÖSYM ile iş birliği halinde olabilir ve bu durumda yurt içindeki bütün üniversitelerin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde çalışmalar yapması sağlanabilir. Öğrenci seçiminde kullanılacak sınavlarda öğrencilerin müzik öğretmenliği mesleğine olan ilgisi ve becerisi de ölçülerek değerlendirmeye alınmalıdır. Programa kabul edilen öğrencilerinin başarı durumları düzenli olarak her yıl incelenmeli sonuçlar değerlendirilerek sınav sisteminde gerekli ölçüde yansıtılmalıdır.

g) Müzik öğretmeni yetiştiren MEABD Eğitim fakültesi içindeki diğer anabilim dallarından farklı olarak ihtiyacı olan müzik enstrumanları ve konserler için fakülte içinde daha kolay maddi kaynaklara ulaşması sağlanmalıdır. Müzik enstrumanları çok uzun yıllar kullanılan ve bu süreç içinde periyodik bakım gerektirmesi nedeniyle bu kaynakların gerektiğinde kolayca kullanılması sağlanmalıdır. MEABD fiziki mekanları Müzik öğretmenine özgü sahne performansı ve deneyimi açısından Öğrenci ve öğretim elemanlarının her türlü konser etkinliklerinin desteklenmesi gereklidir. Bunu yanında MEABD öğretim elemanlarının araştırma ve yayınları ile ilgili ihtiyacı olan mali kaynaklara da yeterli ölçüde ulaşmaları sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

AKYÜZ, Yahya. (1987). Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sorunu, Öğretmen Yetiştiren Kurumların Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu Bildirileri içinde: Yayına Hazırlayan Talim Terbiye Krulu (Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon) Ankara, Devlet Aletleri Yapım Merkezi Matbaası. S.459- 460 

ATALAY, Adnan. (1988). Çağdaş Müzik Eğitiminde Araç Amaç Kargaşası, Birinci Müzik Kongresi Bildiriler, Yayına Hazırlayan Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: Ankara, S. 455-460

BİROL,Bülent.(1998)Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Ve Müzik Eğitimi Bölümleri,Ankara: Filarmoni Dergisi Sayı 149. S. 22

DUMAN, Tayip. (1991) Türkiye’de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme.  Milli eğitim Basımevi. Ankara. S. 19, 278 – 289-305

GÜLCAN, Raif. (1988). Çağdaş Bir Model İçinde Müzik Eğitimcisi Yetiştirme önerisi, Birinci Müzik Kongresi Bildiriler, Yayına Hazırlayan Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: Ankara, S. 463-467

KARASAR, Niyazi. (1995).  Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Ankara 6. Basım

KARASAR, Niyazi. (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Ankara 6. Basım

KILIÇ,Tahsin. (1995). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Bu Kurumlara Öğrenci Akışını Etkileyen Nedenler, Ankara: Filarmoni Dergisi Sayı 133. S. 29-32

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (1970). Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Müfredat Programı. Ankara. Milli Eğitim Basım Evi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (1974). Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği.  Ankara: Milli Eğitim Basım Evi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (1975). Milli eğitim bakanlığına bağlı Öğretmen Yetiştiren yüksek dereceli Okullar ile İstanbul Tatbiki Güzel sanatlar yüksek okulu öğrencilerinin Kayıt Ve Kabul İşleriyle ilgili Yönetmelik.  Ankara: Milli Eğitim Basım Evi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Gelişmeler ve Hedefler. Ankara: Milli Eğitim Basım Evi. S, 28-38

ÖZTÜRK, Cemil. (1996). Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası Türk Tarih Kurumu Basımevi. S. 61-120, 193-231.

SAY, Ahmet. (1996). Müzik Öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. S. 87-167.

SUN, Muammer, (1996). Eğitsel Müzik Öğretimi, Ankara: Müzik Öğretimi: Müzik Ansiklopedisi Yayınları  S. 87-105.

SÜER,Rıdvan.(1980).Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğretim.A.Ü. Eğitim Fakültesi(Yayımlanmış Doktora Tezi ) S. 32-37.

ŞENTÜRK,N.Türkiye’de Musiki Muallimden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci,Ankara:GÜGEF Dergisi S:3. S.133 – 45.

UÇAN, Ali.(1982). Gazi Yüksek  Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci yıl Programının değerlendirilmesi. Ankara: H.Ü. Eğitim Fakültesi (Yayımlanmış Doktora Tezi ) s. 2, 3, 141,198

UÇAN, Ali. (1988). Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarımdaki Eğitim Sisteminin çözümlenmesi, Birinci Müzik Kongresi Bildiriler, Yayına Hazırlayan Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: Ankara, S. 470-480

UÇAN, Ali. (1994). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları  S. 9-54, 96-105.

UÇAN, Ali.(1994).GÜGEF MEB’Nün Açılımları ve 2000’li yıllara doğru atılım projeleri, Ankara: Filarmoni Dergisi Sayı 128. S. 28-31

UÇAN, Ali.(1996).Ülkemizde Müzik Öğretimine  Genel Bir Bakış, Ankara:Müzik Öğretimi. Müzik Ansiklopedisi YayınlarıS. 115-133

UÇAN, Ali. (2001). Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğine Genel Bakış, Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitiminde Kalite Paneli: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,  S. 53-102