Muğla Ü. Eğt.Fak. Müzik Eğitimi Giriş Sınav Yönergesi

Genelde tarihler dışında pek bir değişiklik olmaz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
SeRhAt
Mesajlar: 35
Kayıt: 08 Tem Cmt, 15:29
Konum: edirne-İZMİR

Muğla Ü. Eğt.Fak. Müzik Eğitimi Giriş Sınav Yönergesi

Mesaj gönderen SeRhAt » 06 Ağu Pzr, 13:36

B- MÜZİK EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK SINAVI

MADDE : 16

I. AŞAMA SINAVI
Bu aşama ön eleme niteliğinde olup, bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır. Adayın sadece müzikal işitme yeteneği genel boyutlarıyla ölçülerek "ritim-işitme", "tek ses işitme" ve "ezgi işitme" yetenekleri değerlendirilir.
Müzik Yeteneği Değerlendirme Ağırlıkları: a) Ritim İşitme : % 10
b) Tekses İşitme : % 10
c) Çokses İşitme : % 40
d) Ezgi İşitme : % 40

Bu aşamada yapılan eleme sonucunda, Anabilim Dalına alınmak üzere ilan edilen öğrenci kontenjanının üç katı aday puan sıralamasına göre II. Aşama sınavına alınır. Diğer adaylar, başarısız ilan edilir. I. Aşama sınavında başarılı olarak II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adayların I. Aşama sınavında aldığı puanlar, sadece II. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır, ÖYSP hesaplanmasında dikkate alınmaz.

II. AŞAMA SINAVI
Bu aşamada önce adayın ön şart özelliklerine bakılır, ön şart özellikler yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve aday başarısız ilan edilir.
Ön şart özelliklere şu kurallara uyularak bakılır:
Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. "Ön şart özellikler" başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; "Değerlendirme" aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile topluca gözden geçirilerek karara bağlanır.
"Ön Şart Özellikleri bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye (Bölüme) kaydını yaptırmış olsa dahi Sınav Komisyonu ve Sınav Yürütme Kurulu tarafından tutanak tutularak kaydının silinmesi sağlanır. II. Aşama sınavı bireysel ve sözlü-uygulamalı olarak yapılır.
Müzik Özel Yetenek Sınavı II. Aşaması şu sıraya göre izlenir :
a) Görüşme (Mülakat)
b) Ön şart özelliklere bakma
c) Müzikal özellikleri değerlendirme

A- ÖN ŞART ÖZELLİKLER

MADDE : 17
a) Ses Özelliği : Adayın sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.
b) Konuşma Özelliği : Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları ( ileri derecede kekemelik, pepelik bulunmamalıdır).
c) Bedensel Özellikler : Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyici bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır. Ön şart özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar.

B- MÜZİKAL ÖZELLİKLER

Adayda değerlendirilecek müzikal özelliklerin sırası ve yetenek sınavı içindeki ağırlıkları şunlardır :
1) Müziksel İşitme Yeteneği : % 65
2) Müzikal Söyleme Yeteneği : % 25
3) Müzikal Çalma Yeteneği : % 10


1) Müziksel İşitme Yeteneği (Ağırlığı % 65)
Adayın Müziksel İşitme Yeteneği içinde değerlendirilecek özellikler ile bunların % 65 içindeki ağırlıkları şunlardır:
Ritim İşitme (% 5)
Verilen bir ritmik bütünü eli ile veya kalemle vurarak aynen tekrar edebilme.
İki Ses işitme (% 10)
Piyanoda çalınarak verilen tek sesleri aynı biçimde sesiyle tekrar edebilme. Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen iki sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme.(önce kalın sesi, sonra ince sesi)
Üç Ses İşitme (% 10)
Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen üç sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme (önce en kalın sesi, sonra orta sesi daha sonra ise ince sesi)
Dört Ses işitme (% 10)
Piyanoda aynı anda çalınarak (tınlatılarak) verilen dört sesi çözümleyerek kendi sesi ile ayrı ayrı verebilme.(en kalın sesten en ince sese doğru)
Ezgi İşitme (% 30)
Piyanoda çalınarak verilen bir ezgiyi ya da ezgi parçasını aynı biçimde kendi sesi ile tekrar edebilme.
2) Müzikal Söyleme Yeteneği (Ağırlığı % 25)
Adayın müzikal söyleme yeteneği içinde kapsanan boyutlar ve özellikler ile bunların % 25 içindeki ağırlıkları şunlardır :
Ses Gürlüğü (% 5)
Yeterince büyük ve gür bir sese sahip olabilme.
Ses Genişliği ( % 5)
Yeterince geniş bir ses alanına sahip olabilme.
Doğru ve Temiz Söyleme (% 5)
Sesini doğru ve temiz kullanabilme/şarkı (ezgiyi)doğru ve temiz söyleyebilme
Önde ve Anlaşılır Söyleme (ağırlığı % 5)
Sözleri önde ve anlaşılır söyleyebilme/şarkıyı önde ve anlaşılır söyleyebilme
Müzikal Söyleme ( % 5)
Sesini duyarlı ve etkili kullanabilme/şarkıyı duyarlı ve etkili söyleyebilme, sınavda müzikal söyleme yeteneğinin değerlendirilebilmesi için aday, sınav için hazırladığı veya en iyi bildiği 1-2 şarkıyı söyler. Hazırladığı bir şarkı ile (okul şarkısı, marş, halk türküsü vb.) gerektiğinde adaylardan belli bir şarkıyı söylemesi istenebilir.
3) Müzikal Çalma Yeteneği (Ağırlığı % 10)
Adayın müzikal çalma yeteneği içinde kapsanan boyutlar ve özellikler ile bunların % 10 içindeki ağırlığı şunlardır:
Görsel-Çalgısal Algılama (% 1)
Gösterilen bir duruş, tutuş veya çalma biçimini (tekniğini) doğru algılayabilme
Duruş-Tutuş Eşgüdüm (% 2)
Çalgısına uygun bedensel duruş alabilme, çalgısını yapısına uygun tutabilme, kullanabilme, çalarken ilgili organ ve hareketlerini doğru eşgüdümleyebilme.
Doğallık-Rahatlık-Yumuşaklık (% 2)
Çalarken doğal, rahat ve yumuşak bir görünüme sahip olabilme,
Doğru temiz Çalma (% 3)
Çalgısından doğru ve temiz ses elde edebilme/parçayı doğru ve temiz çalabilme,
Müzikal Çalma (% 2)
Çalgısından duyarlı ve etkili ses elde edebilme/parçayı duyarlı ve etkili çalabilme. Sınavda müzikal çalma yeteneğinin değerlendirilebilmesi için aday,sınav için hazırladığı veya en iyi bildiği 1-2 parçayı çalar. Hazırladığı bir şarkıyı doğru ve müzikal çalması ile çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı dikkate alınarak gerektiğinde adaydan belli bir parça çalması istenir.
YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ

MADDE : 18
Müzik Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı II. Aşama sınavında yapılacak değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylece o aday elenmiş olur. Adayların II. Aşama sınavında aldığı puan, kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayların ÖYSP -SP 'nin hesaplamada kullanılır. Elde edilen bu standart puan , Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve o yıla ait Öğrenci Seçme Sınavı Puanı (ÖSS-P) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda " Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler" başlığı altında açıklandığı şekliyle yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP). Bu hesaplamada ÖSS puanı olarak dört puan türünün en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabıyla ilgili daha geniş bilgi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda verilir.

MADDE :19
Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.

DEĞERLENDİRME

MADDE : 20Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmasında o yıla ait ÖSYM Sınav Kılavuzunun "Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler" başlığı altında verilen hükümler aynen uygulanır.

MADDE : 21
Sınav Sonuçlarının Açıklanması :
a) Sınav Yürütme Kurulu, Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, Sınav Yürütme Kurulunca her öğretim programına alınacak öğrenci kontenjanı kadar asıl ve aynı sayıda yedek liste hazırlanır ve Dekanlık tarafından ilan edilir.
b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır.

KESİN KAYITLAR

MADDE : 22
a) Asıl listeden kazananların kesin kayıtları Muğla Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen günlerde Dekanlıkça yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde Muğla Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği tarihlerde ön kayıt yöntemiyle yedek listeden kontenjan açığı kapatılır.
b) Asıl ve yedek listelerden kesin kayıt hakkını kazananlar belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

MADDE : 23
Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde bulunan genel hükümler uygulanır.

MADDE : 24
Bu Yönerge Muğla Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE : 25
Bu Yönerge Hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

birol74
Mesajlar: 19
Kayıt: 14 Kas Pzt, 13:45
Konum: BARTIN

Mesaj gönderen birol74 » 06 Ağu Pzr, 15:34

teşekkürler serhat...emeğine sağlık...umarım önkayıt ve sınav tarihlerini de en kısa zamanda paylaşıma sunarsın...

Kullanıcı avatarı
SeRhAt
Mesajlar: 35
Kayıt: 08 Tem Cmt, 15:29
Konum: edirne-İZMİR

Mesaj gönderen SeRhAt » 06 Ağu Pzr, 23:01

inşallah

Kilitli
cron