Agsl Öğretmen Seçim Sınavı Yönetmeliği Değişti

AGSL programları, öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren konular
Cevapla
guluyanik
Mesajlar: 5
Kayıt: 18 May Prş, 11:14
Konum: ÇANAKKALE

Agsl Öğretmen Seçim Sınavı Yönetmeliği Değişti

Mesaj gönderen guluyanik »

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmî Gazete :19.9.2009/27354

.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler ile bunların seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine atanacak; ikinci yabancı dil dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri dışında kalan diğer alan öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 29 ve 33 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 59 ve 61 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere başvuruda bulunan öğretmenleri,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı eğitim kampüslerinin içinde yer alanlar da dâhil olmak üzere resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerini,

ç) Eğitim kampüsü: Bakanlığa bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,

d) İl değerlendirme komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin değerlendirilmesi amacıyla valiliklerde oluşturulacak komisyonu,

e) Seçme sınavı: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin seçimi amacıyla merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılan sınavı,

f) Seçme sınavı komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler için yapılacak seçme sınavına ilişkin Bakanlıkta oluşturulacak komisyonu,

g) Uygulama sınavı: Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine atanmak isteyen adayların alanlarına göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneğinin değerlendirildiği sınavı,

ğ) Uygulama sınavı komisyonu: Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine atanmak isteyen adayların alanlarına göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneği ile tutum ve davranışları bakımından değerlendirilmesi amacıyla valiliklerde oluşturulacak komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, Komisyonların Oluşumu ve Görevleri


Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına öğretmen atamalarında;

a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,

b) Atamalarda puan üstünlüğü

esas alınır.

Komisyonların oluşumu

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak adaylar için duyuru, başvuru, sınav ve değerlendirme amacıyla Bakanlıkta Seçme Sınavı Komisyonu, valiliklerde İl Değerlendirme Komisyonu ile Uygulama Sınavı Komisyonu oluşturulur. Bu komisyonlardan;

a) Seçme Sınavı Komisyonu; Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; bir Hukuk Müşaviri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci olmak üzere toplam on kişiden,

b) İl Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; öğretmen atamadan sorumlu şube müdürü ile 2 nci madde de sayılan üç eğitim kurumu müdürü olmak üzere toplam beş kişiden,

c)Uygulama Sınavı Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; atama yapılacak eğitim kurumu müdürü veya müdürlerinden biri ile uygulama sınavı yapılacak alanda yetkinliği bulunan üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim elemanı; bunun mümkün olmadığı durumlarda alanında yetkinliği tespit edilen üç eğitim kurumu yöneticisi/öğretmen olmak üzere toplam beş kişiden

oluşur.[size=150][/size]
(2) Komisyonlara her bir üyelik için aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(3) Seçme Sınavı Komisyonunun sekreterya işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, İl Değerlendirme Komisyonu ile Uygulama Sınavı Komisyonunun sekreterya işlemleri ise illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimce yürütülür.

Komisyonların görevleri

MADDE 7 – (1) Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sınav konuları itibariyle seçme sınavında sorulacak soru sayısını belirlemek,

b) Sınav konularını esas alarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,

c) Sınavın yapılacağı merkezleri belirlemek,

ç) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

d) Sınav sonuçlarına itirazların incelenerek sonucun ilgililere duyurulmasını sağlamak.

(2) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Seçme sınavı ile atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

b) Duyurusu yapılan eğitim kurumlarına başvuranlar arasından uygulama sınavına alınacakları belirleyerek Uygulama Sınavı Komisyonuna yönlendirmek,

c) Seçme sınavı ile Ek-2 Değerlendirme Formuna göre ataması yapılacak adayları en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralamasını yaparak ilan etmek,

ç) Yeniden ataması yapılacak adayları Ek-2 Değerlendirme Formuna göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralamasını yaparak ilan etmek,

d) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine atanmak için başvuruda bulunan adayların; seçme sınavı ile Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60 ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanları en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanmasını ve ilan edilmesini sağlamak,

e) Adayların puan üstünlüğü esasına göre tercihlerinin de dikkate alınarak atamaların yapılmasını ve sonuçlarının ilan edilmesini sağlamak,

f) Ek-2 Değerlendirme Formuna karşı yapılan itirazları atama işlemlerinden önce, atama sonuçlarına karşı yapılan itirazları ise en geç beş gün içinde değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Uygulama sınavına karşı yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

(3) Uygulama Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Seçme sınavı ile Ek-2 Değerlendirme Formuna göre Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine atanmak için başvuruda bulunanlardan uygulama sınavına yönlendirilenleri, Ek-4 Uygulama Sınavı Formunda yer alan alanların özelliğine göre uygulama/beceri/yorumlama yeteneği ile tutum ve davranışları yönünden ayrı ayrı değerlendirdikten sonra uygulama sınavı sonucu başarı listesini oluşturarak İl Değerlendirme Komisyonuna bildirmek,

b) Uygulama sınavına karşı yapılacak itirazları atamalardan önce sonuçlandırarak İl Değerlendirme Komisyonuna bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adaylarda Aranacak Şartlar, Duyuru ve Başvuru


Adaylarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak,

c) Son iki yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak.

Seçme sınavı için duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Seçme sınavı için duyuru; sınavın yapılacağı tarihten en az otuz gün önce her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde Bakanlıkça ülke genelinde yazılı ya da Bakanlığın internet sayfasında yapılır.

(2) Duyuruda; sınavın yapılacağı tarih, yer, konularına göre sınavda sorulacak soru sayısı ve puan ağırlıkları, başvuru yöntemi ve süresi ile sınava ilişkin diğer hususlar belirtilir.

(3) Seçme sınavına; 8 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara sınavın yapılacağı tarihten en az on gün önce sınavın yeri, tarihi ve saati ile diğer hususlar yazılı ya da elektronik ortamda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce bildirilir.

(5) Sınava başvurulara ilişkin esas ve usuller hazırlanacak kılavuzda belirtilir.

(6) Sınavın sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar


Seçme sınavı

MADDE 10 – (1) Seçme sınavı bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin seçimi amacıyla yapılır.

(2) Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenecek merkezlerde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları

MADDE 11 – (1) Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Türkçe - %15,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - %15,

c) Öğretmenlik meslek bilgisi - %25,

ç) Özel alan bilgisi - %45.

Seçme sınavının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Seçme sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede adayların sorulara verdikleri doğru cevaplar dikkate alınır. Sınavda kırk ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

Seçme sınavı sonuçlarının ilanı ve geçerlilik süresi

MADDE 13 – (1) Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde, sınavın elektronik ortamda yapılması durumunda ise en geç beş gün içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ilan edilir. Sınav sonuçları valiliklere liste hâlinde elektronik ortamda, Personel Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak, adaylara ise elektronik ortamda bildirilir. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Sınav sonuçları ilgili mevzuata göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

Uygulama sınavı

MADDE 14 – (1) Güzel sanatlar ve spor liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenliklerine atanmak isteyenler seçme sınavından sonra uygulama sınavına alınırlar. Adaylar, seçme sınavı ile Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibariyle sıralanır ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınır.

(2) Başvuruda bulunan aday sayısının kontenjanın üç katından az olması durumunda adayların tamamı, üç kat adayın sonuncusu ile ondan sonra gelen adayların puanlarının eşit olması hâlinde puanı eşit olan adayların tamamı uygulama sınavına alınır.

(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, Uygulama Sınavı Komisyonu tarafından, Ek-4 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek uygulama sınavı başarı listesi oluşturulur.

Değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Adaylar, seçme sınavı sonuçlarına ilanı tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla Seçme Sınavı Komisyonuna itiraz edebilirler. Bu itirazlar, on beş gün içinde incelenerek sonucu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

(2) Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonuçlarına karşı itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en fazla beş gün içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla İl Değerlendirme Komisyonuna yapılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren atama yapılmasından önce sonuçlandırılarak ilgililere bildirilir.

(3) Adaylar, uygulama sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği gün ya da ertesi iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebilirler. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlar ilgililere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Duyuru, Başvuru, Değerlendirme, Atama ve Yer Değiştirmeler


Atama yetkisi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına iller arası yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalar hariç olmak üzere öğretmen atamaları valiliklerce yapılır.

Atamalara ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama yapılmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibariyle boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) İlk defa atamalar ile yeniden atama duyuru ve başvuruları ayrı ayrı yapılır.

(3) Adaylar, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanmak üzere en fazla yirmi eğitim kurumu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.

Atamalarda öncelik

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır:

a) Yeniden atanacaklar,

b) İlk defa atanacaklar.

Yeniden atama

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlar, yapılacak duyuruya göre başvurmaları hâlinde Ek-2 Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre yeniden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken öğretmenlik görevinden ayrılanlar ile 23 üncü madde gereğince kapsam dışındaki kurumlara atananlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yapılacak duyuruya göre Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak puan üstünlüğüne göre tekrar kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bulunan öğretmenler, istemeleri hâlinde seçme sınavına katılmak ve 20 nci madde kapsamındaki adaylarla birlikte değerlendirilmek suretiyle de bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına yeniden atanabilirler. Ancak bu durumda bulunan öğretmenler, 19 veya 20 nci maddeler kapsamından yalnız birine başvurabilirler.

(4) Yeniden atamalarda puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

İlk defa atama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu puan da dâhil edilmek suretiyle Ek-2 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliğine; adayların seçme sınavı ve Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60 ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40 ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerden kapsamda sayılan eğitim kurumlarına ilk defa atanacaklar, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanırlar.

(4) Atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulur.

Yer değiştirme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin her türlü il içi ve iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler bu eğitim kurumları arasında yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atanabilir. Yer değiştirme başvurularında kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemediğini belirtenlerin yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmez.

(3) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim alan öğretmenleri yer değiştirmelerinde bu kurumlar arasında ya da istemeleri hâlinde bu Yönetmelik kapsamında sayılan diğer kurumlara da atanabilirler.

(4) Daha önce Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra kapsamda sayılan diğer kurumlarına atanan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin yer değiştirmeleri, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapılır.

Kapatılan kurumlar ile norm kadro fazlası öğretmenler

MADDE 22 – (1) Kapatılan eğitim kurumlarında görevli olanlar ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ölçütler çerçevesinde norm kadro fazlası olan öğretmenler, öncelikle görevli oldukları ilçedeki kapsamda sayılan eğitim kurumlarına, ihtiyaç bulunmaması durumunda da il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanırlar. Kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler il içinde kapsam dışındaki kurumlara ya da istemeleri hâlinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer illerdeki eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanabilirler.

Kapsam dışına atama

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atama şartlarından birini kaybedenlerin görev yerleri kapsam dışında bulunan eğitim kurumlarına değiştirilir.

(2) Adli soruşturma veya disiplin soruşturması sonucunda görevli oldukları eğitim kurumunda kalmalarında sakınca görülenlerin görev yerleri değiştirilir.

(3) Bu madde kapsamında görev yerleri bu Yönetmeliğin kapsamında sayılan eğitim kurumları dışına değiştirilenler, bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına 19 uncu maddeye göre yeniden atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Kullanılacak formlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak işlemlerde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 formlar kullanılır. Bu formların içerdiği bilgi başlıklarında değişiklik yapılmamak kaydıyla formlar elektronik ortama uyarlanabilir.

İzin

MADDE 25 – (1) Adaylar, sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olanlardan kapsamda sayılan eğitim kurumlarına yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Ek-1 FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ VE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN SEÇME SINAVI BAŞVURU FORMU

Ek-2 DEĞERLENDİRME FORMU
Cevapla