AGSL Öğretmen Alım Sınav Tarihi Açıklandı........18.07.2005

AGSL programları, öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren konular
Cevapla
reco
Mesajlar: 21
Kayıt: 04 Haz Cmt, 16:41
İletişim:

AGSL Öğretmen Alım Sınav Tarihi Açıklandı........18.07.2005

Mesaj gönderen reco »

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
SAYI : B.O8.0.0GM.O.O9.02.03.231.0/7877 18.07.2005
KONU :Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
Öğretmen Seçme (Uygulama-Mülakat)
Sınavı

..................... VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)

İLGİ: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği
b) Aralık 1999 tarih ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin
Yönetmelik”
c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 119 sayılı Kararı
d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18/07/2005 tarih ve 7873 sayılı Makam Onayı

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak için, ilgi (a), (b) Yönetmelik hükümleri ve ilgi (d) Makam onayı doğrultusunda Müzik ve Resim branşlarından, Mülakat-Uygulama sınavı yoluyla halen Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda çalışan Resim ve Müzik öğretmenlerinden atama yapılacaktır.
A.Başvuru:
a) Öğrenim durumu, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atananların belirlenmesine ilişkin ilgi (c) kararlarına göre, atanacağı okul veya kuruma uygun olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle Bakanlığın Eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmak,
c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda ve branşında en az 3 yıl süreyle görev yapmış olmak, (Askerlikte geçen süreler hariç)
d) Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil notu almamış olmak,
e) Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,
şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
Adaylar, ekte örneği bulunan form dilekçe (Ek-1) i doldurup, hizmet cetveli ve onaylı diploma örneği ile görevli oldukları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Adaylara puan eşitliği sırasında aşağıda belirtilen belgeleri var ise form dilekçeye eklemeleri kaydıyla öncelik verilecektir. Okul Müdürlükleri, incelenen ve onaylanan başvuru belgelerini, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ekleri ile birlikte göndereceklerdir.
Varsa form 1’e eklenecek belgeler;
a) Alanında lisans üstü eğitim,
b) Lisans üstü eğitim,

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
SAYI : B.O8.0.0GM.O.O9.02.03.231.0/7877 18.07.2005
KONU : Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
Öğretmen Seçme (Uygulama-Mülakat)
Sınavı

c) Alanında hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri,
d) Aylıkla ödül,
e) Takdirname veya teşekkür,
f) Öğretmenlikte hizmet süresi,
B. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
İl Millî Eğitim Müdürlüğü, kendilerine ulaşan başvuru belgelerini incelemek üzere görevlendirilecekleri bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında İl İnceleme Komisyonu oluşturacaklardır. Komisyon, başvuru belgelerini genelge esaslarına göre inceleyecektir.. incelemede, sadece şartları uygun olanların başvurularını, varsa haklarında devam eden inceleme-soruşturma durumları da belirtilerek, sicil ve disiplin durumları ile ilgili bilgileri de doldurup, belirlenen şartları taşıyan Resim ve Müzik branşları için ayrı ayrı yapılacak listelerin ilgili yerlerini onayladıktan sonra belgeleriyle birlikte en geç 01 Ağustos 2005 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir.
Şartları uymayan, süresi içinde gönderilmeyen, eksik gönderilen başvurular, işleme alınmayacak, yanlışlık ve eksiklikten doğabilecek sorumluluk İl İnceleme Komisyonuna ait olacaktır.
C. Diğer Konular:
Doğrudan Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Eşi öğretmen olanlar ile diğer adayların durumları, ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre değerlendirilecektir.
Önceden yapılan Anadolu güzel sanatlar liseleri sınavına katılıp başarılı olup atanan ve halen bu okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bu sınava müracaat edemeyeceklerdir.
Personel Genel Müdürlüğünce okulların norm kadro güncelleme işlemleri devam ettiğinden, adaylar tercihlerini Resim-Müzik ana sanat dalındaki ihtiyaçlara göre sınav günü son güncel duruma göre okullar bazında ilan edilecek listeyi esas alarak yapacaklardır.
Zorunlu bölge hizmetine tabi adaylar ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceklerdir.
Seçme sınavı, Resim ve Müzik branşlarına göre ayrı ayrı komisyonlarca 15-16-17 Ağustos 2005 tarihlerinde, saat 9’00 da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde yapılacaktır.
Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri, ihtiyaç durumu, tercih ve puan üstünlüğüne göre Personel Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
İl İnceleme Komisyonunca, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, şartları uygun olmayanlara gerekçeleri ile bilgi verilecek olup, seçme sınavına katılmaları uygun olanlara ise Ek-2’de örneği sunulan sınav giriş belgesi düzenlenerek sınava girişleri sağlanacaktır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
SAYI : B.O8.0.0GM.O.O9.02.03.231.0/7877 18.07.2005
KONU : Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
Öğretmen Seçme (Uygulama-Mülakat)
Sınavı

Sınava katılacak öğretmenlerin izin işlemleri mahallinde çözümlenecektir. Yol, barınma ve diğer giderler adaylara ait olacaktır.
Adaylar, branşlarına uygun olarak bilgi, beceri, yetenek ve varsa konser, yarışma, sergi vb. çalışmalarına ait düzenleyecekleri dosyayı, sınav günü değerlendirilmek üzere komisyona elden sunacaklardır. Resim branşından uygulamaya girecek öğretmenler yanlarında resim kağıdı ve kurşun kalem bulunduracaklardır.
Başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylar, sınavda başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, konunun İlinizde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan ilgili öğretmenlere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kerem ALTUN
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
EK: 1- Başvuru Formu

DAĞITIM:
Gereği : Bilgi :
B Planı A Planı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN SEÇME SINAVI MÜRACAAT FORMU EK-1T.C. Kimlik No
Adı-Soyadı
Doğum Yılı ve Yeri (İl-İlçe)
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe
En Son Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu (Diploma Fotokopisi eklenecektir.)
Branşı (Müzik branşı için ana çalgı-branş belirtilecektir.)
Mebsis No
Var İse Lisans Üstü Eğitim Durumu (Master-Doktora) Master 0 Doktora0

Müracaat Tarihi İtibariyle Öğretmenlikteki Hizmet Süresi (Hizmet Cetveli Eklenecektir)
Askerlik Durumu Yaptı 0 Yapmadı 0 Muaf0

Varsa Ödülleri (Aylık Ödül, Takdirname ve Teşekkür) Sayıları ve Türü Belirtilerek Birer Örneği Eklenecektir. Aylıkla Ödül0 Takdirname0 Teşekkür0

Ceza Alıp Almadığı, AlmışsaTürü ve Nedeni Varsa Haklarındaki İnceleme-Soruşturma ve Konusu
Kodrosunun Bulunduğu Okulun Adı ve Yeri (Görevlendirme Varsa Onayla Çalıştığı Okul Adı Ayrıca Yazılacaktır)
Branşında Hizmetiçi Eğitimi Kurs ve Seminerlerine Katılıp Katılmadığı (Katılmışsa Birer Örneği Eklenecektir)
Zorunlu Bölge Hizmeti Yaptı 0 Yapmadı 0 Muaf0


................................................. Müdürlüğü'ne
Halen ....................... İli, ........................... İlçesi .........................................................'de ......................... Resim-Müzik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmenliği Seçme Sınavına girmek istiyorum.
Arz ederim.
İMZA
EKLER:
EK:1- Hizmet Cetveli
EK: 2- Diploma Örneği
EK: 3- Varsa Diğer Belgeler

Tebliğat Adresi:
Telefon No (Alan Kodu belirtilecektir):
SİCİL DOSYASININ TUTULDUĞU İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAKTIR.
a. Son Üç Yıllık Sicil Notları : 2002 2003 2004
b. Aylıktan kesme veya Maaş Kesimi Cezasından Daha Ağır Bir Disiplin Cezası :
Aldı 0 Almadı 0
Bu formda Belirtilen Bilgilerin Doğru Olduğunu ve Genelgedeki şartları taşıdığını onaylarım.

/ /2005
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü
Adı-Soyadı-Tarih- İmza ve Mühür

NOT: 1- İlgiliye ait Hizmet Cetveli ve genelge de belirtilen diğer belgeler Form Dilekçe'ye eklenecektir.
2- Sicil notları varsa, ceza durumu belirtilmeyen ve onaysız listeler işleme alınmayacak olup, sorumluluk İl İnceleme Komisyonuna ait olacaktır.


EK-2
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI GİRİŞ BELGESİ


(EK-2)

T.C. Kimlik No:
Adı ve Soyadı:
Baba Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi
Cinsiyeti
Branşı
Görevli Olduğu Okulun İli:................................... İlçesi: ...................... Adı: .....................................................
Yazışma Adresi

ONAY
.../.../2005


Değerlendirme Komisyonu
BaşkanıSınav Giriş Belgesi verilen adayın şartları
genelgedeki esaslara uygundur.


AÇIKLAMA:
Bu giriş belgesi;
1) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Seçme Sınavı için geçerlidir.
2) Mürekkepli kalemle doldurulacaktır.
3) Bilgiler, nüfus cüzdanına göre yazılacaktır.
4) Sınavda adayların yanında bulundurulacaktır.
5) Fotokopi ile çoğaltılacaktır.
reco
Kullanıcı avatarı
boco
Mesajlar: 17
Kayıt: 31 Tem Pzr, 3:56

Mesaj gönderen boco »

çok teşekkürler,sürekli bakıyordum nete ama bu konuyla ilgili hiçbirşey bulamıyordum,çok yardımcı oldunuz... :D
bir de şunu soracaktım;bu sınava giren öğretmenlerden ne isteniyor?
biraz açayım yani bir eser mi çalınacak,solfef mi yapılacak,mülakatların içeriği nedir? vb. gibi konularda bilginiz varsa biraz bizi aydınlatabilir misiniz.yani bu konu hakkında neredeyse hiç bir bilgim yok diyebilirim,çok araştırdım ama bir şey de bulamadım nette.
bu arada yeni üye oldum,herkese merhabalar :)
Kullanıcı avatarı
Admin
Forum Yöneticisi
Forum Yöneticisi
Mesajlar: 543
Kayıt: 03 Haz Cum, 22:00
Konum: Ank/Aksaray
İletişim:

Sınav hakkında...!

Mesaj gönderen Admin »

1. Sınava girerken önceki çalışmalarınızdan oluşan (konser programları, varsa yabancı dil belgesi vb.) bir dosyayı yanınızda bulundurun. Varsa referans belgelerinizi bu dosyaya ekleyin.
2. Sınavda tonal ve modal solfej deşifresi istenir.
3. Çalgınızla biri mutlaka Türk eseri olmak üzere en az iki eser hazırlayın.
4. Kolay gelsin...Başarılar.
Kullanıcı avatarı
boco
Mesajlar: 17
Kayıt: 31 Tem Pzr, 3:56

Mesaj gönderen boco »

ilk defa bir fikir sahibi oldum bu konuda, sağolun :)
Woolmer
Mesajlar: 1
Kayıt: 21 Mar Cmt, 14:57

Re: AGSL Öğretmen Alım Sınav Tarihi Açıklandı........18.07.2

Mesaj gönderen Woolmer »

HALKI ÖĞRETMENE ÇOK SICAK 1 TANE KADROLU ÖĞRETMENLERİ VAR DİĞER ÖĞRETMENLER GOP ÜNV MÜZİK BÖLÜMÜNDEN GELİYOR.TÜM KOŞULLARI İLE MÜKEMMEL BİR OKUL ....İNANIN BATIDA Kİ OKULLARIN ÇOĞUNA FARK ATAR
Get fast success in test-king ccna and questions by using our latest exam test-king toefl test We also offer up-to-date learn-portuguese-now and answers for your prep of surfacelanguages
Cevapla