2006-2007 agsl sınavı

AGSL programları, öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren konular
Cevapla
müzisyen
Mesajlar: 5
Kayıt: 30 Kas Prş, 16:24
Konum: İZMİR-9 EYLÜL

2006-2007 agsl sınavı

Mesaj gönderen müzisyen »

merhaba bu sene agsl sınavına gireceğim ama forumu okuduğumda çok moralim bozuldu bu konu ile ilgili beni aydınlatırsanız sevinirim :wink:
SLM
Kullanıcı avatarı
meyce
Mesajlar: 7
Kayıt: 07 Kas Sal, 21:04
Konum: aydın

Mesaj gönderen meyce »

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER

LİSELERİ, SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ

ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

DAİR YÖNETMELİK
Resmî Gazete
: 20.10.2006/26325

Ek ve Değişiklikler:
1) 20.10.2006/26325 RG Düzeltme : 31.10..2006/26332 RG
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ve her türdeki Anadolu Liselerinin eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için, bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler ile bunların seçimi ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ve her türdeki Anadolu Liselerinin alan öğretmenleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında ilgili genel müdürlüklerce belirlenecek alanlardaki meslek dersi öğretmenlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Aday: Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapmak üzere başvuruda bulunan öğretmenleri,
c) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerini,
ç) Seçme sınavı: Yazılı ve mülakat ya da yazılı ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan sınavı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Adaylarda Aranacak Şartlar ve sınavlar
Adaylarda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Adaylarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak.
b) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.
c) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla halen Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da resmî eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış olup da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.
ç) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak.
d) Son üç yıllık görev süresi içinde, maaş kesimi veya aylıktan kesme cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
Yazılı sınavı için duyuru ve başvuru
MADDE 6 – (1) Yazılı sınav Bakanlıkça ülke genelinde duyurulur. Yazılı sınava, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar; yazılı sınav veya alanlarının özelliğine göre seçme sınavı sonucunda atama yapılacak eğitim kurumlarından birini tercih etmek suretiyle il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine veya kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerine Elektronik Başvuru Formu (Ek-1) ile başvuruda bulunurlar.
(2) Başvuruda bulunan adayların durumları, sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları kabul edilir. Şartları taşımadığı belirlenenlerin başvuruları işleme alınmaz ve bu durum ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(3) Yazılı sınavına katılma şartlarını taşıyanlara; sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az 10 gün önce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce duyurulur.
(4) Yazılı sınavının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Sınav Yürütme Kurulu
MADDE 7 – (1) Bakanlık merkezinde, seçme sınavıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilcinin ve bir Hukuk Müşavirinin katılımıyla 10 kişiden Sınav Yürütme Kurulu oluşturulur.
Sınav Yürütme Kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Sınav Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Seçme sınavıyla ilgili yer, zaman ve diğer usul ve esasları belirlemek.

b) Mülakat ya da uygulama sınavı yapılacak alanları belirlemek.

c) Seçme sınav sonuçlarına göre başarı listelerini düzenlemek veya düzenletmek.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav, sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınav soruları, eğitim kurumlarının ve alanların özelliğine göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanır veya hazırlatılır.

(2) Yazılı sınavın konuları şunlardır:

a) Türkçe,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Öğretmenlik meslek bilgisi,

ç) Özel alan bilgisi.

(3) Bu konulara ait sorulardan yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentleri 15' er, (c) bendi 25 ve (ç) bendi 45 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavların her birinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavı kazananlardan mülakat veya uygulama sınavına alınacaklar, atanacakları eğitim kurumunun özelliğine göre en yüksek puan alandan başlanmak üzere öğretmen ihtiyacının üç katı kadar aday, mülakat veya uygulama sınavına çağrılır.

(2) Sınavları kazanan adayların;

a) Yazılı sınava bağlı olarak atanacaklar bakımından en yüksek puan alandan,

b) Seçme sınavı sonucuna bağlı olarak atanacaklar bakımından da yazılı sınavda alınan puanın % 60'ı ile mülakat/uygulama sınavında alınan puanın % 40'ının toplamına göre en yüksek puan alandan başlanmak üzere başarı sıralaması yapılır.

(3) Başarı sıralamasında puanların eşitliği halinde öğretmenlikteki hizmet puanı, eşitlik bozulmazsa öğretmenlikteki hizmet süresi esas alınır. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa sıralama kura ile belirlenir.

Mülakat/Uygulama sınavı

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavını kazanan adaylardan, Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenecek puanın üzerinde puan alanlar, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinin tüm alan öğretmenleri ile Spor Liselerinin Beden Eğitimi öğretmenleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar öğretmenleri, bu eğitim kurumlarının bağlı olduğu ilgili Genel Müdürlükçe oluşturulacak sınav komisyonları tarafından kurumların ve alanların özelliğine göre genel kültür bilgisi, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Millî Eğitim mevzuatı, alan bilgisi, tutum ve davranış yönüyle mülakata veya uygulama/beceri/yorumlama yeteneği ile tutum ve davranışları bakımından uygulama sınavına alınır.

(2) Adaylar, Mülakat/Uygulama Sınavı Formunda (Ek-2) yer alan konular ve puanlar üzerinden değerlendirilir.

(3) Mülakat/Uygulama sınavında görev alacak üyeler, sınavı yapacak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Mülakat/Uygulama sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri, bu sınavı gerçekleştiren Genel Müdürlüklerce yürütülür.

(5) Bakanlıkça gerekli görülen hallerde bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarına (Düzeltme : 18.10.2000/24204 RG )15 nci maddenin ( c ) bendine göre atanacak alan öğretmenlikleri için de mülakat veya uygulama sınavı yapılabilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içinde Bakanlık ve il millî eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca, ilgili genel müdürlüklere ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınavların adaylara tebliğini izleyen 7 gün içinde bir dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılır. Mülakat/uygulama sınavı için sonucun açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınavı yapan ilgili genel müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavların geçerlilik süresi ve belgelerin saklanması

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

(2) Yazılı sınavla ilgili belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, mülakat/uygulama sınavına ilişkin belgeler ise bu sınavı gerçekleştiren ilgili Genel Müdürlüklerce bir sonraki sınava kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme

Atama

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim kurumlarına yapılacak atamalar;

a) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liseleri seçme sınavı,

b) Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim iş/Resim/Görsel Sanatlar, Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanlarına seçme sınavı,

c) Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim iş/Resim/Görsel Sanatlar, Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanı dışında kalan alanlar ile diğer her türdeki Anadolu Liselerinin alan öğretmenliklerine yazılı sınavı

sonucuna göre adayların başarı puanları ve tercihleri dikkate alınarak il içinde veya il dışındaki eğitim kurumlarına elektronik ortamda Bakanlıkça yapılır.

(2) Bu eğitim kurumlarının öğretmenliğine atanmaya hak kazanan öğretmenlerin; alanlara göre taban puanı, başvuru, başvuru yeri, süresi, tercih edilen eğitim kurumları gibi hususlar, ilgili genel müdürlüklerin görüşleri de alınarak Personel Genel Müdürlüğünce çıkarılacak kılavuzda belirtilir.

(3) Tercih edilen eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması veya tercih ettiği kurumlara puanlarının yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayanlara, ilgili genel müdürlükler ile Personel Genel Müdürlüğü arasında sağlanacak iş birliğine göre alanlarında ihtiyaç bulunan il içinde veya il dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanmalarını sağlamak amacıyla tercihlerinde değişiklik yapma veya tercihlerini yenileme imkanı sağlanabilir.

Eğitim kurumundan ayrılanların yeniden ataması

MADDE 16 – (1) Bu eğitim kurumlarında görevli iken, çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlardan; 2 yıl ve daha az süreyle fiilen öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlardan tekrar resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar ile kapsam dışındaki eğitim kurumlarında 3 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, tekrar kapsama dahil eğitim kurumlarına atanmak istemeleri halinde, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla Personel Genel Müdürlüğünce yapılacak duyuruya göre yeniden atanabilir.

Yer değiştirme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre Bakanlıkça yapılır.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin yer değiştirmeleri, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde bulunan eğitim kurumlarına yapılır.

(3) Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden;

a) Olumsuz sicil alanların,

b) Sicil raporlarına göre aynı eğitim kurumunda 3 yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin,

c) Maaş kesim veya aylıktan kesme cezasından daha ağır bir disiplin cezası alanların,

ç) Adli veya disiplin soruşturması sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin

görev yerleri kapsam dışında bulunan eğitim kurumlarıyla değiştirilir.

Öğretmen ihtiyacının karşılanması

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarında öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler ve yer değiştirme dönemi dışında eğitim-öğretime açılan kurumlar ile yeni derslik açılan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atama yapılıncaya kadar öğretmen ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler valiliklerce alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak formlar

MADDE 19 – (1) Bakanlıkça elektronik ortamda hazırlanan Elektronik Başvuru Formu (Ek-1) ile Mülakat/Uygulama Sınavı Formu (Ek-2) kullanılır.

İzin

MADDE 20 – (1) Adaylar, sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılır.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapmakta olanlar, durumlarının bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam eder.

(2) Bu eğitim kurumlarında görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olanlardan, eğitim kurumlarına yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

________________________________________

Ek-1 FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ VE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURU FORMU

Ek-2 MÜLÂKAT/UYGULAMA SINAVI FORMUYönetmeliği meb'in mevzuat bankası sayfasından aldım.Kolay gelsin.


--------------------------------------------------------------------------------

Yeni arama | Arama Sonuçları
sesbil
Mesajlar: 13
Kayıt: 04 Haz Cmt, 18:40
Konum: DENİZLİ

agsl öğretmen giriş sınavı

Mesaj gönderen sesbil »

Bu sınavın yönetmeliklerinden daha önemli sınavın yapılış tarzıdır.Bunu araştırmanızı öneririm...
Kullanıcı avatarı
meyce
Mesajlar: 7
Kayıt: 07 Kas Sal, 21:04
Konum: aydın

Mesaj gönderen meyce »

Off off, zaten biliyorum arkadaşım.Ama ne kadar yazsak ,ne kadar konuşsak sonuç değişmiyor.Soruyu soran arkadaşımız da durumun bilincinde.Bari önümüzdeki sınavla ilgili tek belgeyi görelim dedim
dilara uğuralp
Mesajlar: 1
Kayıt: 27 Tem Cum, 14:48
Konum: konya
İletişim:

bende bu sene gireceğim sınava inşallah kazanırsın

Mesaj gönderen dilara uğuralp »

2. Ses ve şarkı söyleme yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirme ölçütleri

Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dallarına giriş özel yetenek sınavları, ağırlıklarının ve sınav şeklinin önceden belirlenerek ilan edildiği sınav yönergesi uyarınca yapılmaktadır.

Son yıllarda,Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı giriş özel yetenek sınavında puanlamaya alınan boyutlar ve ağırlıkları aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

Müziksel işitme : toplam puanın %50 si
Müziksel söyleme : toplam puanın %25 i
Müziksel çalma : toplam puanın %25 i
Sözkonusu yönergede belirtilen ses ve şarkı söyleme yetenek sınavına ilişkin açıklamalarda,bu sınav ile adayın sesini kullanmaya ilişkin özellik ve becerilerinin ölçüldüğü,tüm adayların İstiklal Marşı’nı ve önceden hazırladıkları,sözleri Türkçe olan istedikleri bir parçayı doğru,temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söylemeleri istenmektedir.Bu sınavda adayların ses özellikleri ve söyledikleri parçalar çerçevesinde seslerini kullanabilme yeteneklerinin ölçüldüğü belirtilerek,puanlamada;

*sağlıklı sese sahip olma(seste hava,kısıklık,hışırtı,kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması) 30 puan

*sesin tınısı,gürlüğü ve genişliği(yeterince gür bir sese,geniş bir ses alanına ve güzel bir ses rengine sahip olunması) 30 puan

*doğru,temiz söyleme(şarkının doğru ritmlerde ve temiz seslerle söylenmesi) 20 puan

*konuşmada anlaşılırlık(seslendirilen şarkıda sözlerin açık ve anlaşılır olması)10 puan

*müziksel duyarlılık (seslendirilen şarkıda sesin duyarlı,etkili ve anlamına uygun kullanılması) 10 puan

ölçütlerinin dikkate alınacağı belirtilmektedir.
---DiL@r@ UğUr@Lp---
Cevapla